Labgroup in Solutions Magazine ndl version – July 2017 edition

Discover the article about electronic archiving in Solutions magazine- Digital energy, July 2017 edition

Archiveer veilig! Houd u aan de nieuwe Belgische wetgeving en haal voordeel uit de vooruitgang van de Luxemburgse wet door uw operaties toe te vertrouwen aan Labgroup, de eerste operator met PSDC-certificering van de Luxemburgse regering.

Twee jaar na de aanneming van de Europese eIDAS-verordening (Electronic Identification and Trust Services) en enkele dagen na de inwerkingtreding ervan heeft de Belgische wetgever zijn verantwoordelijkheid genomen door de wet van 21 juli 2016 aan te nemen, die deze verordening toepast en aanvult.

De Europese tekst liet manoeuvreerruimte vrij. De Belgische wetgever heeft die benut door bepalingen op te nemen waarmee een volledig en samenhangend juridisch kader ontstaat voor elektronische archivering, met inbegrip van de ondertekening en tijdsaanduiding van documenten alsmede de verzending per aangetekende post en de uiteindelijke archivering in een elektronische omgeving.

Vermoeden van overeenstemming

Ook in Luxemburg heeft de wetgever een wettelijk kader gecreëerd. De wet van 25 juli 2015 betreffende de elektronische archivering is vooruitstrevend in de zin dat ze de bewijskracht erkent van elektronische kopieën van papieren documenten die door een gecertificeerde PSDC zijn geproduceerd (een Prestataire de Services de Dématérialisation et de Conservation ofwel een leverancier van dematerialisatie- en bewaringsdiensten). Deze wet verplicht de dienstverleners ertoe alle voorwaarden voor strenge getrouwheid aan het origineel na te leven; daarbij wordt hen het vermoeden van overeenstemming met het origineel toegekend.

Deze notie van vermoeden van overeenstemming is van fundamenteel belang. Ze veronderstelt dat een digitale drager bij geschillen onder bepaalde voorwaarden even geldig is als een schriftelijk bewijs. De Luxemburgse wet bepaalt verder dat de voorwaarden voor de uitoefening van twee nieuwe beroepsactiviteiten: leverancier van dematerialisatiediensten, dat wil zeggen een organisatie die de te behandelen documenten scant, en leverancier van bewaringsdiensten, dat wil zeggen de onderneming die de elektronische documenten langdurig opslaat.

Een PSDC kan worden vergeleken met een bank die informatie opslaat: bits en bytes. En net als een bank wordt deze gecertificeerde dienstverlener gewaarborgd door de Luxemburgse staat. Voor klanten betekent dit dat hun informatie beschikbaar is en vooral ook de mogelijkheid om die informatie te recupereren in het geval van bijvoorbeeld faling van de dienstverlener. Ook de omkeerbaarheid en de openheid van de formaten zijn voor 100% gegarandeerd. Deze twee nieuwe beroepsgroepen – die los van elkaar kunnen worden beoefend – worden stroomopwaarts gecontroleerd op met name hun financiële stabiliteit. Daardoor bieden ze een niet eerder gezien niveau van veiligheid.

Labgroup, de eerste gecertificeerde PSDC

Labgroup ontving op 1 februari 2017 als eerste de PSDC-certificatie, zowel voor de dematerialisatie als voor de bewaring. Informatie-eigenaars in eender welk land kunnen dus in volledig vertrouwen – met de garantie van de Luxemburgse Staat – hun dematerialisatie- en bewaringsoperaties aan Labgroup uitbesteden.

Voor Belgische bedrijven en organisatie hebben de twee wetsbepalingen – in België en in Luxemburg – duidelijke voordelen. Niet alleen zijn ze er via Labgroup zeker van dat ze de Belgische wetgeving respecteren; ze kunnen dankzij deze onderneming ook op een uniek dienstverleningsniveau rekenen.

Weliswaar geldt het principe van rechtsvermoeden alleen voor situaties die onder het Luxemburgs recht vallen. Er valt echter te verwachten dat rechterlijk ambtenaars in het buitenland geneigd zullen zijn de betrouwbaarheid te erkennen van een voorziening die in een Europees land gecertificeerd is op basis van wereldwijd erkende normatieve criteria. De regels en eisen waaraan Labgroup zich als PSDC moet houden, zijn immers minstens gelijkwaardig aan die van de Belgische wet van 21 juli 2016, beter bekend als de Digital Act, en het Franse decreet van 5 december 2016 betreffende de betrouwbaarheid van kopieën ter toepassing van artikel 1379 van de Franse Code Civil.

 

To have a look at the entire article : https://www.solutions-magazine.be/elektronische-archivering-het-beste-van-twee-werelden/